Fankalazana Alahadin’ny Taranaka 2020

Ry Havana malala ao amin’ny Tompo, ampitomboina aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin’Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo, Herinandro vitsivitsy sisa dia higadona ny Alahadin’ny Taranaka. Toy ny fanao isan-taona, dia hiara-hankalaza an’Andriamanitra isika, hitondra am-bavaka ny fifankatiavantsika Zanak’Ambatonakanga, ary hanamafy ny fiombonantsika ao amin’ny Tompo. Ao anatin’ny fotoan-tsarotra isika izao, ary izany […]

Tohiny ...


Fanompoam-pivavahana Alahady 28 Jona 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO  (Sal. 103, 8-11) Mpitarika: « Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindram-po. Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, na mamaly antsika araka ny helotsika.» Iarahana: « Fa tahaka ny hahavon’ny lanitra ambonin’ny tany no haben’ny famindram-pony amin’izay matahotra […]

Tohiny ...


Fanompoam-pivavahana Alahady 14 Jona 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO (Mat. 5, 3-9) Mpitarika : «Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjkan’ny lanitra. Sambatra ny ory; fa izy no hampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana. Sambatra ny miantra; fa izy no hiantràna.» Iarahana: «Sambatra […]

Tohiny ...


Fanompoam-pivavahana Alahady Pentekosta 31 Mey 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO (Apok.22,17;Rom. 5, 5 ; 8,16) Mpitarika : «Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia. Ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia. Ary aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety aoka izy hisotro maimaimpoana amin’ny ranon’aina.» Besinimaro: «Ny Fanahy Masina, izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’ Andriamanitra ho […]

Tohiny ...


Fanompoam-pivavahana Alahady 17 Mey 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO ( Sal. 34, 1. 3. 4. 22 ) Mpitarika: «Hisaotra an’i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Miaraha mankalaza an’i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.» Besinimaro: « Mitady an’i Jehovah aho, dia mamaly ahy Izy ka manafaka ahy amin’ny tahotro rehetra.» Iarahana: « […]

Tohiny ...