ARSIVA Sampana Dorkasy Ambatonakanga

1. NY TANTARANY

a) FOTO-KEVITRA IJOROANY

Ny anarana hoe: “DORKASY” dia nalaina avy amin’ny tantaran’ilay vehivavy mpanao asa soa sy fiantrana voalaza ao amin’ny Asan’ny Apostoly 9: 36 – 43 atao hoe Tabita. Dorkasy, na Tabita, dia vehivavy kristiana tao an-tànanan’i Jopa (faritra Atsimo any Tel-Aviv any Israely) izay natsangan’ny apostoly Petera tamin’ny maty. Araka ny voalazan’ny Soratra Masina dia be ny asa soa sy fihantrana nataon’izany vehivavy izany. Ny Dorkasy dia Sampana iray anivon’ny Fiangonana FJKM, izay ivondronan’vehivavy rehetra mihoatra ny 15 taona, na Mpandray ny Fanasan’ny Tompo izy na tsia.


b) NY NIORENAN’NY SAMPANA DORKASY AMBATONAKANGA

Tamin’ny volana Martsa 1901 no nanorenan-dRtoa Margaret EVANS vadin’i William EVANS mpitandrina misionera LMS farany teto Ambatonakanga (1899 -1948) ny Sampana Dorkasy Ambatonakanga.

Nanampy azy tamin’izany Rtoa RASOANJANAHARY vadin’Ingahy RAINIMANKAOLA mpitandrina malagasy fahefatra (1896 -1916), sy ny vadin’Ingahy ANDRIAMANANIZAO mpitandrina malagasy fahadimy (1899 -1904) teto Ambatonakanga


d) NY ASANY SY NY SEHATRASA NIMASOANY TENY AMPIANDOHANA


Tao an-tokantranon-dRtoa EVANS teny Faravohitra, nifanila tamin’ny toerana nisy ny Foibe LMS, no niandohan’ny fivorian’ny Sampana Dorkasy Ambatonakanga. ASA sy VAVAKA no fototra nijoroany.


Nahay ASA TANANA maro ny vehivavy Dorkasy, ka nalaza tokoa tamin’ny fahaiza-manjaitra sy fanaovana akanjo bà; ary izany dia niaraka mandrakariva tamin’ny fitiavam-bavaka. Isaky ny TALATA tolakandro ny fotoam-pivorian’ny Dorkasy. hatramin’ny niandohany ka mandraka ankehitriny.


Mandray anjara amin’ny ASA FANASOAVANA maro ny Vehivavy Dorkasy Ambatonakanga. Koa taloha dia samy manokana fotsimbary kely avy isaky ny mahandro vary ny tsirairay. Izany no natao hoe “Solom-bary”, izay nanampy tokantrano maro rehefa mitambatambatra. Nosoloina vola izany ankehitriny, mba hahamora ny fanaovan-javatra.e) ZAVA-KENDRENA

Araka ny voalaza ao amin’ny Fitsipika Fototra ny andininy faha-5 dia vina fototry ny Sampana DORKASY ny hitory sy hanambara ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy; ny hikolo sy hitaiza ny tanora sy ny ankizy ary ny olon-dehibe, amin’ny alalan’ny fampivoarana ny vehivavy manokana amin’ny lafinyrehetra (saina,vatana, fanahy).

Ankoatra ny Asa fitoriana, ny tarigetran’ny Sampana Dorkasy FJKM dia ny: 
– asa soa sy fiantrana,
– fifanampiana ary famangiana


Asa fijoroana vavolombelona maro no miandry ny Dorkasy Ambatonakanga ka iarahany miasa amin’ny Fikambanana  samihafa:
– Dorkasy FOIBE FJKM
– Dorkasy Synodam-paritany Iarivo Avaradrano
– Dorkasy Antananarivo Renivohitra
– Filankevitra Ekiomenikan’ny ny Vehivavy Kristiana
– Vehivavy Kristiana Mpiara-Mivavaka
– Farimbonasan’ny Vehivavy Protestanta eto Madagasikara 
– Vondronasa Fitoriana ny Filazantsara (AFF FJKM…)

2. NY ASANY

a) ASA FANASOAVANA 

  • FANAMPIANA AKANY FITAIZANA ZAZA KAMBOTY

TOPAZA FJKM ( Toeram-Pamonjena Zaza )

Iray amin’ny asa sosialy iandraiketan’ny Foibe FJKM.

Tamin’ny taona 1944 no niorenany tao amin’ny <Station missionnaire Fihaonana Vonizongo>, ao anatin’ny Synodam-paritany Vonizongo Vavolombelona, fa tamin’ny taona 1980 kosa dia nifindra eny Ambohipotsy, tanàna mifanila tamin’ny kolejy Pastoraly fahiny izy.

AKAFITA FJKM ( Akany Fialofana Tangaina )

Fikambanana Protestanta mpanao soa no nanangana ity toerana ity tamin’ny taona 1958 eny Ampitatafika.

Tamin’ny fankalazana ny faha-60 taonany ny taona 2018 dia natolotra ho an’ny Fiangonana FJKM ny fitantanana izany raha toa niarahana tamin’ny Fiangonana FLM teo aloha.

Nandray ny anarana ANKAFITA ity toerana ity nanomboka teo

  • PROMOTION FEMININE (PROMOFEM)

Sehatrasa ifandrimbonan’ny Dorkasy Antananarivo Renivohitra

Fampianarana sy Fampiofanana ireo vehivavy tsy ampy fivelomana mba hivoarany eo amin’ny fiainana. Miara-miasa amin’ny Sampanasa Fampandrosoana (SAF FJKM)

Fampianarana zaitra, fampianarana sakafo ara-pahasalamana…

b) ASA ANATINY

  • IRAISAN’NY SAMPANA MIJORO ETO AMBATONAKANGA

** ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA

Voasoratra anaty Fitsipika fototra fa ny fitoriana ny filazantsara dia zava-kendren’ny Sampana Dorkasy.

Manana solontena hatrany ny Dorkasy amin’ny asa tanterahan’ny AFF na TAFIKA MASINA na FANANGANANA TRANO FIANGONANA

2016 Ambohimanjaka farimbona Dorkasy Ambatonakanga sy Ambohimanjaka

2020 Andiolava Fametrahana ny fototry ny trano Fiangonana

** FITSANGATSANGANANA

Isaky ny Alatsinain’ny Pentekosta

Fandraisana anjara mavitrika amin’ny fanomanana miaraka amin’ny Vaomieran’ny Fifandraisana sy ny Asa sosialy

2013 : Fandrahoana ny laoka iraisana

Fananana STAND DORKASY

2014: STAND Dorkasy TANY LOVA Ambatomirahavavy

2018: STAND Dorkasy Café d’Ampasimbe

** SEHO KRISMASY

Isan-taona dia mandray anjara hatrany ny Dorkasy ny harivan’ny 24 Desambra:

Hira, Dihy, Tononkalo, …

** FETIN’NY TARANAKA

Isaky ny alahady voalohany amin’ny volana Aogositra

Ahitana solontena mandrakariva ny sampana Dorkasy amin’ny Sakafom-piraisana izay iombonana aorian’ny fanompoam-pivavahana

** KOMITY SAMIHAFA

Rehefa misy ny Komity mijoro dia ahitana solontenan’ny Dorkasy hatrany izany anehoany fa velona sy miasa tokoa izany Sampana izany.

2013. Fanamarihana ny faha 25 taona naha mpitandrina an’i Razafiniarivo Fidison

2019. Ezaka fiara 4X4 ho an’ny mpitandrina izay natolotra ny 13 Desambra

2020. Fanamarihana ny faha 25 taona niaraha-niasa tamin’ny mpitandrina Razafiniarivo Fidison

  • FIOMBONAN’NY DORKASY

Maneho fiombonana ny mpikambana Dorkasy rehefa mifarana ny taona ary koa rehefa mandia taona vaovao.

2013. Fifampiarahabana Taombaovao teny AMBOHITRIMANJAKA fonenan’ny Filoha, Olga Andriampenosoa mivady

2019. Famaranana ny taona Teny AMBOHIMANGA, tokantranon’Atoa Randriamahaly Lionel sy Hanta mivady

d) ASA IOMBONANA

  • FIHAONAMBE

Manatanteraka FIHAONAMBE iray isaky ny roa taona ny Sampana Dorkasy FJKM

Miezaka ny Dorkasy Ambatonakanga manatrika izany mba handray fampianarana, hifanakalo traikefa ary hanao atrikasa. Ahitana fifaninana ara-kolotsaina ihany koa izany fotoana izany

Ny taona 2013 tany Antsiranana dia maherin’ny 15 000 ireo vehivavy Dorkasy nanatrika izany.

  • LASY TSELATRA DORKASY FOIBE FJKM NA LASY SYNODAM-PARITANY

Fotoana anaovana fiofanana sy andraisana ireo tetiandro atolotry ny Dorkasy Foibe na ny Dorkasy Synodam-paritany ny fanaovana ny lasy tselatra

Tanterahina izany ao anatiny na ivelan’ny faritr’ Antananarivo

  • SAMIHAFA

** 08 martsa: Andron’ny vehivavy maneran-tany

Misy hetsika hatrany karakarain’ny DORKASY FOIBE mba anamarihana izany toy ny fambolenkazo …

Tsy diso anjara hatrany isika eto Ambatonakanga miombona amin’izany

** WDP: World Day of Prayer na Andro Fiaraha-Mivavaka Eran-tany (AFME)

Firenena miisa 180 no miara-manamarika izany, tarihin’ny Vehivavy Kristiana Mpiara Mivavaka (VKMM) izay miorina isaky ny fireneny avy.

Isaky ny Zoma voalohany amin’ny volana Martsa no anaovana izany, ary tsy anavahana anaram-piangonana. Miova isan-taona ny firenena manomana ny litorjy iombonana.

Tamin’ny taona 1957 no niantomboka izany ary tamin’ny taona 2017 (04 martsa) dia ny FJKM Tranovato Ambatonakanga no nampiantrano ny fanompoam-pivavahana. Ny vehivavy kristiana tany Philippines kosa no nanao ny fandaharana iombonana izay nibanjinana ny lohahevitra hoe: Manao izay tsy rariny aminao ve aho?

** Asa iombonana manokana

Mandefa solontena mandrakariva ny Dorkasy amin’ny asa iombonana ilàna ny sampana velona avy eto Ambatonakanga

  • Fanamarihana tsingerintaona samihafa (FOIBE FJKM – SPIA)
  • Famangiana Fiangonana FJKM iarahan’ny SPIA amin’ny SP hafa
  • Fihaonambe AFF

3. TSINGERINTAONA nomarihina

a) Dorkasy Ambatonakanga

Toy izao ireo tsingerintaonan’ny Sampana Dorkasy taon-jobily sy fanamarihana teto amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga araky ny tahiry teo am-pelatanana:

– Faha 60 taona tamin’ny 1961

– Faha 77 taona tamin’ny 1978

– Faha 90 taona tamin’ny 1991

– Faha 100 taona tamin’ny 2001

– Faha 110 taona tamin’ny 2011

– Faha 120 taona – taona 2021

b) Dorkasy Foibe FJKM

Ny taona 1968 no nijoro ny Sampana Dorkasy FOIBE

Ireto fotoana ireto no nananana tahirin-tsary tao anatin’ny maro izay natrehan’ny Dorkasy Ambatonakanga:

– Faha 45 taona natao tany Antsirabe

– Faha 50 taona fanokafana ny fankalazana tany Mahajanga

4. SLDOR

Tsy sampana vaovao akory ny SLDOR fa sehatra iray fiaraha-miasan’ny Sampana Lehilahy Kristiana sy ny Sampana Dorkasy amin’ny fanatanterahana soritrasa na hetsika manokana izay ilàna izany. Ny tambatry ny anaran’ny sampana roa voakasik’izany no nahazoana io fiantsoana io.

Ny asa iombonana eo amin’ny Synodam-paritany no tena ahitana ny SLDOR.
Manana FIVORIAMBE indray mandeha isan-taona ny SLDOR SPIA.

Ankoatra ny tatitra samihafa sy dinikasa dia ahitana SEHO an-tsehatra ny fotoana.

Ny teto Ambatonakanga dia ny Alahady 10 Martsa 2019 no nisian’ny fiaraha-mientana lehibe momba ny SLDOR ary ny faha 120 taonan’ny Dorkasy (2021) no anambarana izany amin’ny fomba   ofisialy eo anivon’ny fitandremana FJKM Tranovato Ambatonakanga.  

5. BIRAO

Ny fitsipika fototra dia milaza fa toy izao no mandrafitra ny Birao mpitantana ny Sampana Dorkasy anivon’ny fitandremana :
. Filoha (1)
. Filoha Mpanampy (1)
. Mpitantsoratry ny fivoriana (1)
. Mpitahiry vola (1)
. Mpitantsoratry ny vola (1)
. Mpanolotsaina(olona 2)

Manana Reny mpanohana azy ny Dorkasy Ambatonakanga izay isaorany an’Andriamanitra lehibe tokoa noho ny fitiavana asehon’izany mpanompony izany:
Rtoa RAMANANTSOA Jacquie

Ireo birao amperinasa:
Filoha                               : RAKOTO Léa Blandine
Filoha mpanampy          : RAVELOARIJAONA Fanja Hanta
Mpitantsoratra               : RASOANAIVOARIVELONA Volatiana
Mpitahiry vola                : RAZANARISOA Hanitriniaina
Mpitantsoratry ny vola : RATOVO Iholy Voahirana
Mpanolotsaina 1            : RASOANAIVO Lala Jeanne Sahondra
Mpanolotsaina 2            :  RANDRIAMIZAKA Hantanarivo Voahirana