Alahadin’ny vita fanamasinam-panambadiana sy fitondrana am-bavaka ny sekoly FJKM – Alahady faha 12 Jona 2022

Ny Alahady faha 12 Jona 2022 dia alahady iray tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny fankalazana ny jobily fisotron-drononon’ny mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime. Noraisin-tanana nandritra izany ireo olona nohamasinin’ny mpitandrina fanambadiana tao anatin’izay 27 taona nitandremany ny fiangonana FJKM Tranovato Ambatonakanga izay. Anisan’ny lohahevitra nodinihina tamin’io Alahady ny hoe “tokantrano anjakan’i Jesoa”. Nanodidina izay lohahevitra izay indrindra ny toriteny satria ny Soratra Masina hita ao amin’ny Ohabolana 19,14 no nangalàn’ny mpitandrina ny fampianarana, sy ny hafatra ary ny fampaherezana ny fiangonana.

Misy sokajy telo ny tokantrano : ny tokantrano tsy manana an’i Kristy , ny tokantrano nandalovan’i Kristy, ary ny tokantrano anjakan’i Kristy. Hery hafa (ankoatra an’i Jesoa Kristy) no manjaka ao anatin’ireo tokantrano izay hita ao amin’ireo sokajy roa voalohany ireo. Noho izany dia misongadina ao anatin’ireo sokajin-tokantrano ireo ny faharatsiam-piainana sy ny faharatsiam-panahy izay mitarika amin’ny fahasimbana sy ny faharavan’ny tokantrano. Etsy an-kilany kosa, ny tokantrano ao anatin’ny sokajy fahatelo, antsoina ihany koa hoe “fanambadiana kristiana”, dia tsy fifamatoran’olondroa fotsiny ihany fa fifaneken’ny tokantrano sy i Jesoa Kristy mihitsy (amin’ny teny frantsay : “Union mère”). Izany hoe, Andriamanitra dia manao fanekena fa hitahy ny tokantrano, ary ny mpivady kosa manaiky ny hiaina ny fiainan-tokantrano araka izay lalana asain’Andriamanitra arahina. Vokatr’izany, manam-paharetana ny tokantrano anjakan’i Kristy, tsy amin’ny fahalavàn’ny fotoam-panambadiana fotsiny ihany fa amin’ny fiatrehana ny sedra maro samihafa izay inoana fa hitranga ao anatin’ny fiainan-tokantrano. Fomba fiteny ilay hoe “Izay tiana mitombo tarehy”, tsy izay fitomboan-tarehy izay fotsiny ihany no hita ao anatin’ny tokantrano anjakan’i Kristy fa hita ao indrindra indrindra ny fahasoavana avy amin’Andriamanitra, araky ny Ohabolana 18,22.

Tamin’ny faran’ny toriteny dia nitondra hafatrafatra ho an’ny efa ao anatin’ny fanambadiana sy ho an’izay mbola hiroso ho amin’izany ny mpitandrina. Voalohany, tsy fanapahan-kevitra ny fanambadiana fa fanomezana avy amin’Andriamanitra. Noho izany, diso ny eritreritra izay manao hoe rehefa manana traikefa amin’ny fitiavana vao miroso amin’ny fanambadiana, satria vaovao ary miavao hatrany ny zavatra hita sy hiainana ao anatin’ny fanambadiana. Manarak’izany, samy manana ny anjara asany sy ny andraikiny ao anatin’ny tokantrano ny lahy sy ny vavy. Ny lahy dia ilay ila-olona mirija sy mavitrika, natao hameno sy hamonto ny fiainan’ny vehivavy. Ny vavy kosa dia ilay ila-olona natao hampiantrano, hampandroso, ary ho toeram-pilasian’ny lahy. Farany, ny zanaka dia tsy tokony atao laharam-pahamehana mialoha ny vady satria ny mpivady no andry mitazona ny tokantrano tsy ho rava.