FITAIZAM-PINOANA

«MITANA NY TENINY NY TOMPO»

«Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa NILAZA va IZY ka tsy hefainy? na efa NITENY va IZY, ka tsy hotoviny?» (Nom.23, 19).

Izay rehetra TENIN’NY TOMPO, dia voarakitra ao anaty Baiboly, nosoratan’ny tanan’i Jehovah, nambaran’i Jesoa Kristy sy ny Fanahy Masina, na nampitondrainy ny Anjely, na koa nampanoratina an’ireo Mpaminany sy ny Apostôly ary ireo Iraka maro samihafa.

Misy ireo teny manokana, tsy maintsy tanteraka, atao hoe “TENY FIKASAN’ny TOMPO”, midika amin’ny fiteny grika hoe epaggelia (ep-an-ğe-liy’-a), midika amin’ny fiteny anglisy koa hoe “an announcement, for information, assent or promise, message”. (Mickelson’s Enhanced Strong’s Dictionaries of the Greek and Hebrew Testaments) amin’ ny fiteny Malagasy Fanambarana, Filazana, Fanekena, Fampanantenana, Hafatra.

Ny TENY FIKASAN’ Andriamanitra, dia tsy maintsy tanteraka, fa tsy toy ny teny fikasan’olombelona, izay, na dia faniriany tokoa aza ny hanantateraka azy, dia mijanona ho fampanantenana ihany indraindray. è«Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny TENY rehetra ataon’Andriamanitra» (Lio. 1, 37).

VANIMPOTOANA TELO HANEHOANA FA “MITANA NY TENINY NY TOMPO”:

-Indreto ary misy TENY FIKASANY vitsivitsy araka izany:

1-Ny Teny Fikasan’ny Tompo, momba an’i Abrama, tany amin’ny Fanekena Taloha:

Gén.13, 14-16: «14:Ary Jehovah niteny tamin’i Abrama…ka nanao hoe….16: Ary hataoko maro tahaka ny vovo-tany ny taranakao; koa raha misy olona mahisa ny vovo-tany, dia ho azo isaina koa ny taranakao»

Asa.7, 17: «Fa rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahana ny TENY FIKASANA, izay nataon’Andriamanitra tamin’i Abrahama, dia nitombo sy nihamaro ny olona tany Egypta» (ny taranak’I Abrahama sy Isaaka ary Jakoba Israely ireo lazaina eto ireo).

2-Ny Teny  Fikasana, momba ny Filazantsaran’i Jesoa Kristy Mpamonjy, teo amin’ny Fanekena vaovao:: Ny nampidinana ny Zanaka ho Famonjena an’izao tontolo izao

«Ary efa nambaran’ny Fanahy Masina taminy (i Simeona) fa tsy hahita fahafatesana izy mandra-pahitany ny Kristin’ny Tompo» (Lio. 2:26). Tanteraka eto ny Teny Fikasan’Andriamanitra: tonga tetỳ an-tany ilay Jesoa Kristy Mpamonjy.

Hoy i Simeona: «Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana Araka ny TENINAO;  Fa ny masoko efa nahita ny FAMONJENA» (Lio. 2:29-30)

3-Ny Teny  Fikasan’ny Tompo, teo amin’ny andron’ny Apôstôly sy ny Fiangonana ka mandraka ankehitriny: fitoriana sy fandraisana ny Filazantsaran’ny Famonjena:

«Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny TENIKO tsy mba ho levona». (Mat.24, 35).

« Ny Tompo tsy mahela ny TENY FIKASANY, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very,…. » (II Pet. 3,9a).

MITANA NY TENINY NY TOMPO: indro efa antomotra ny farany, efa tanteraka avokoa ny fambara rehetra, ka indro ho avy indray i Jesoa Kristy, ilay mpitsara marina, handray ny MINO AZY ho ao amin’ny Fanjakany, misy ny fiainana mandrakizay feno Fiadanana:

è« Ary izao no TENY FIKASANA izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay » (1Jao 2:25).

è«Dia ho tahaka izany ny TENIKO izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka ny sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy» (Isa 55:11).

Voninahitra ho an’Andriamanitra Tokana irery ihany!

Ny Vaomieran’ny Fanompoampivavahana, RAVELOJAONA Ratsimbazafy