Fanompoam-pivavahana Alahady 05 Jolay 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO  (Sal. 25, 1-3, 10, 22)

Mpitarika: « Aminao, Jehovah ô, no anandratako ny fanahiko. Andriamanitro ô, Ianao no itokiako, aoka tsy ho menatra aho; aoka tsy hifalian’ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra.»

Besinimaro: « Ny lalan’i Jehovah rehetra dia famindram-po sy fahamarinana amin’izay mitandrina ny fanekeny sy ny teni-vavolombelony.»

Iarahana: « Andriamanitra ô, afaho ny Isiraely, amin’ny fahoriany rehetra. Amena.»

♫   HIRA:  HF 1 and. 1, 3

VAVAKA FIDERANA

♫   HIRA:  421 and. 3

VAVAKA HO AMIN’NY FANAZAVAN’NY FANAHY MASINA

FAMAKINA NY SORATRA MASINA:  Isa. 51, 9-11; Jao. 9, 30-38; Asa. 26, 12-18

♫  HIRA: 358 and. 3

TORITENY (Faranana amin’ny HIRA ataon’ny MPIHIRA)

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY FANGATAHANA

TENY SOA MAHAFALY FAMELAN-KELOKA (Gal. 5, 13; Jao. 8, 36; Sal. 32, 1s)

Mpitarika: Hoy ny Tompo: « Fa efa nantsoina ho amin’ ny fahafahana ianareo, ry rahalahy; kanefa aoka tsy ho entinareo hanaraka ny nofo izany fahafahana izany, fa mifampanompoa amin’ ny fitiavana. Fa raha ny Zanaka ny hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa ianareo. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina; mifalia sy miravoravoa, ka manakalazà an’Andriamanitra. »

Iarahana: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany; Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amena.»

                ♫   HIRA:  HF 53 and. 1

FANEKEMPINOANA APOSTOLIKA

FILAZANA NY RAHARAHAM-PIANGONANA

FITONDRANA AM-BAVAKA IREO NAHAZO FAHASOAVANA: ♫   HIRA: HF 48 and. 1

FANOLORANA NY HAROM-PITAHINA: ♫   HIRA: 3. and. 1, 2

VAVAKA FANAVAOZAM-PANOLORAN-TENA AMAM-PANATITRA HO AN’NY TOMPO

♫   HIRA: 480 and. 1 – TSODRANO – ♫   HIRA: 476 and. 2

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.”