Fanompoam-pivavahana Alahady 28 Jona 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO  (Sal. 103, 8-11)

Mpitarika: « Mamindra fo sy miantra Jehovah, mahari-po sady be famindram-po.

Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, na mamaly antsika araka ny helotsika.»

Iarahana: « Fa tahaka ny hahavon’ny lanitra ambonin’ny tany no haben’ny famindram-pony amin’izay matahotra Azy. Amena.»

♫   HIRA:  21 and. 1, 3

VAVAKA FIDERANA

♫   HIRA:  244 and. 1, 2

VAVAKA HO AMIN’NY FANAZAVAN’NY FANAHY MASINA

FAMAKINA NY SORATRA MASINA:  Oha. 20, 1-3; Lio. 21, 34-36; Jak. 3, 13-18

♫  HIRA: HF 42 and. 2, 4

TORITENY (Faranana amin’ny HIRA ataon’ny MPIHIRA)

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY FANGATAHANA

TENY SOA MAHAFALY FAMELAN-KELOKA (Hos. 11, 9; Jao. 3, 16; Sal. 32, 1s)

ASA FITORIANA NY FILAZANTSARA TAFIKA MASINA MANDRITRA NY 04 ANDRO VINAVINAM-PANDANIANA SAKAFO (40 OLONA)

Mpitarika: Hoy ny Tompo: Tsy hanontolo fo Aho, na handringana an’i Efraima intsony; fa Andriamanitra Aho, fa tsy olona, dia ny Iray Masina ao aminao, ka dia tsy ho avy amim-pahatezerana mirehitra Aho. Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina; mifalia sy miravoravoa, ka manakalazà an’Andriamanitra. »

Iarahana: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany; Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amena.»

                ♫   HIRA:  317 and. 1

FANEKEMPINOANA NIKEA KONSTANTINOPLA

FILAZANA NY RAHARAHAM-PIANGONANA

VAVAKA FANAVAOZAM-PANOLORAN-TENA AMAM-PANATITRA HO AN’NY TOMPO

♫   HIRA: 313 and. 1

TSODRANO

♫   HIRA: 485 and. 5

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.”