Fanompoam-pivavahana Alahady Pentekosta 31 Mey 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO (Apok.22,17;Rom. 5, 5 ; 8,16)

Mpitarika : «Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia. Ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia. Ary aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety aoka izy hisotro maimaimpoana amin’ny ranon’aina.»

Besinimaro: «Ny Fanahy Masina, izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’ Andriamanitra ho ao am-pontsika.»

Iarahana: «Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Amena.»

♫   HIRA:  176 and. 1, 5

VAVAKA FIDERANA SY FANGATAHANA NY FANAZAVAN’NY FANAHY MASINA

FAMAKINA NY SORATRA MASINA:  Isa. 44, 1-5; Jao. 3, 1-8; Asa. 4, 8-12

♫  HIRA: 175 and. 1, 4

TORITENY FARANANA AMIN’NY HIRAN’NY MPIHIRA

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY FANGATAHANA

TENY SOA MAHAFALY FAMELAN-KELOKA (Asa. 2, 38b; Asa. 1, 8; Sal. 32, 1s)

Mpitarika: Hoy ny Tompo: «Ianareo handray ny fanomezana, dia ny Fanahy Masina. Fa hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina; mifalia sy miravoravoa, sns… »

Iarahana: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany, sns…»

                ♫   HIRA: 487 and. 1

FANEKEMPINOANA APOSTOLIKA

FILAZANA NY RAHARAHAM-PIANGONANA

VAVAKA FANAVAOZAM-PANOLORAN-TENA AMAM-PANATITRA HO AN’NY TOMPO

♫   HIRA: 179 and. 4 – TSODRANO – ♫   HIRA: 202 and. 3

FIRAVANA SY FODIANA AMIN’NY FIADANANA

Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.”