Fotoam-pivavahana Alahady 22 martsa 2020

Alahady 22 martsa 2020
Itondrana am-bavaka
ny Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao (AFIFAB) FJKM
« Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao »

Fiderana sy fanomezam-boninahitra ny Tompo ( Sal. 105, 1-7)

Mpitarika : « Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; ataovy fantatra any amin’ny firenena ny asany. Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; saintsaino ny fahagagana rehetra ataony.
Ataovy ho reharehanareo ny anarany masina; aoka hifaly ny fon’izay mitady an’i
Jehovah. Mitadiava an’i Jehovah sy ny heriny, katsaho mandrakariva ny tavany.»

Besinimaro : « Tsarovy ny asa mahagaga nataony, dia ny fahagagany sy ny fitsaran’ny vavany,
ry taranak’i Abrahama mpanompony, dia ianareo olom-boafidiny, taranak’i Jakoba.»

Iarahana : « Jehovah, Izy no Andriamanitsika; manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Amena.»

♫ HIRA: 36 and. 1, 3
VAVAKA FIDERANA

Fanambarana ny sitrapon’Andriamanitra (1 Jao. 2, 3-5 ; Sal. 119, 1s)

Mpitarika: Hoy ny Soratra Masina: « Izao no ahafantarantsika fa mahalala an’Andriamanitra isika, dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe: Fantatro Izy, nefa tsy mitandrina ny didiny, dia mpandainga, ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitandrina ny teniny, dia tanteraka ao aminy marina tokoa ny fitiavana an’Andriamanitra; izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika.»
Iarahana: «Sambatra ny mahitsy lalana, Izay mandeha araka ny lalàn’i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teni-vavolombelony ka mitady Azy amin’ny fo rehetra. Amena.»

♫ HIRA: 307 and. 5
FIAIKEN-KELOKA SY FIFONANA (vavaka ataon’ny mpitarika)
♫ HIRA: HF 33 and. 1

Teny soa mahafaly famelan-keloka (Jao. 5, 24; Lio. 19, 10; Sal. 32, 1s)

Mpitarika: Hoy Jesoa Kristy Tompo: « Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala
tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy. Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina, sns… »

Iarahana: «Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka, ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amena.»

♫ HIRA: 26 and. 2
FANEKEMPINOANA APOSTOLIKA

Fiatoana kely : Feon-java-maneno / Hiran’ny Mpihira
FOTOANA HO AN’NY ANKIZY SY NY TANORA
FILAZANA NY RAHARAHAM-PIANGONANA
RAKITRA : I (Fiangonana); II (Asa Iombonana); III (Komity 3) : ♫ HIRA : 432
VAVAKA FANOLORANA
♫ HIRA: 176 and. 1
VAVAKA HO AMIN’NY FANAZAVAN’NY FANAHY MASINA
FAMAKIANA NY SORATRA MASINA: Isa. 31, 4-6; Lio. 15, 11-24; 2 Tim. 2, 22-26
♫ HIRA: 190 and. 2
TORITENY
HIRAN’NY ORIMBATO
VAVAKA FANGATAHANA
♫ HIRA: 338
TSODRANO
♫ HIRA: 427 and. 1

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.”