HERINANDRO MASINA PASKA 2021

AFA-MIATRIKA FIZAHANTOETRA NY MINO

ALATSINAINY, faha-29 Martsa 2021

SAMPANA SEKOLY ALAHADY– SAMPANA VOKOVOKO MANGA

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO

Mpitarika: «Miderà an’i Jehovah ry firenena rehetra, miderà Azy ry olona rehetra.»

Iarahana:  «FA lehibe ny famindram-pony amintsika; ary mandrakizay ny fahamarinan’i Jehovah. Amena» (Sal. 117)  

HIRA: 95 and. 1, 4

VAVAKA FIDERANA

Feon-javamaneno

SORATRA MASINA: Matio 21, 12-46

  • Vakiteny I :  Mat. 21, 12-22 (SA)

HIRA: 107 and. 1

  • Vakiteny II :  Mat. 21, 23-32 (SA)

HIRA: 107 and. 2

  • Vakiteny III :  Mat. 21, 33-46 (SVM)

HIRA: 107 and. 3

TORITENY

Hiran’ny Mpihira

VAVAKA FANGATAHANA  (SVM)

HIRA :  638 and. 1, 2

TSODRANO

RAKITRA ALITARA: HIRA: HF 3

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.”