MIANDRANDRA FAMONJENA NY MINO

ALAHADY, faha-22 NOVAMBRA 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO (Sal. 127, 1 ;  128, 1-4)

Mpitarika : «Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy; raha tsy Jehovah no miambina ny tanana, dia miaritory foana ny mpiambina. Sambatra izay rehetra matahotra an’i Jehovah, dia izay mandeha amin’ny lalany. Fa hohaninao tokoa ny asan’ny tananao; sambatra sady ambinina ianao.»

Besinimaro: «Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin’ny tranonao ; ny zanakao dia tahaka zanak’oliva manodidina ny latabatrao.»

Iarahana: «Indro, fa toy izany no hitahiana izay lehilahy matahotra an’i Jehovah. Amena.»

♫   HIRA: 703 and. 1, 2  –  VAVAKA FIDERANA

FOTOANA HO AN’NY ANKIZY

♫   HIRA: 530 and. 1, 3 (feony Tiona)

VAVAKA HO AMIN’NY FANAZAVAN’NY FANAHY MASINA

FAMAKINA NY SORATRA MASINA:  2 Tan. 14, 10-14;  Mar. 7, 24-30; Fil. 3, 17-21

♫  HIRA: 531 and. 1

TORITENY (Faranana amin’ny HIRA ataon’ny MPIHIRA)

VAVAKA SETRIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA SY FANGATAHANA

TENY SOA MAHAFALY FAMELAN-KELOKA (Jer. 31, 3 ; 1 Jao. 4, 10;  1 Kor. 13, 4a. 7s)

Mpitarika: Hoy nyTompo: « Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka izany no nampaharetako famindrampo ho anao. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an’Andriamanitra fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany ho avotra noho ny fahotantsika. Voavela ny helokareo, sns.»

Iarahana: «Ny fitiavana maharipo sady mora fanahy… mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Amena.»

♫   HIRA: HF 48 and. 1

FANEKEMPINOANA APOSTOLIKA

FILAZANA NY RAHARAHAM-PIANGONANA

♫ HIRA FANEVAN’NY FAHA-25 TAONA FIARAHA-MIASA:“Ilay voahosotrao”

FIARAHABANA SY FITONDRANA AM-BAVAKA NY NOHAMASININA FANAMBADIANA

VAVAKA FANAVAOZAM-PANOLORAN-TENA AMAM-PANATITRA HO AN’NY TOMPO

♫   HIRA: 582 and. 3

TSODRANO

♫   HIRA: 351 and. 2

“Amin’ny anaran’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amena.”