Fanekena maha-mpiandraikitra ao amin’ny SAMPATI, asa vavolombelona ihany koa

Tsikaritrao ve ireo Alahady, vitsivitsy ao anatin’ny taona, izay mahafeno skoto avy amin’ny fitandremana hafa mamonjy ny fotoam-pivavahana? Tsikaritrao ve ireo Alahady, vitsivitsy ao anatin’ny taona, izay hanatanterahan’ny SAMPATI fotoana toa hafa kely mandritra ny fotoam-pivavahana ? Inona marina no tena vontoatin’ireny fotoana ireny ? Midika inona ireny fotoana ireny ho an’ity sampana izay mitonona […]

Tohiny ...


Ny fiaraha-misakafo sy ny Fanjakan’Andriamanitra

«Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry.» (Apok. 19,9) Teksta fototra : «Tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony Aho mandra-pihavin’ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin’ny fanjakan’ny Raiko.» (Mat. 26,29) Ny Sakafo sy ny Hanina ao amin’ny Testamenta Taloha – Ny hanina dia ny sakafo natao hahavelona amin’ny alalan’ny […]

Tohiny ...


Fanentanana fanorenana ny Fiangonana Ambohimanjaka

Miarahaba antsika mpianakavin’ny finoana, Amin’izao fiandohan’ny taona izao, isaorana indrindra Andriamanitra ary tolorana fankasitrahana feno koa ny Fiangonana manontolo tarihin’ny Raiamandreny Mpitandrina − ao anatin’izany ny sampana sy ny fikambanana ary ny kristiana tsirairay − noho ireo ezaka vita mikasika ny fanorenana ny Fiangonana (olona sy trano) any Ambohimanjaka. Misaotra anareo rehetra nanaiky ho fitaovana […]

Tohiny ...


Fa nahoana moa isika Fiangonana no manao izao voka-dehibe izao?

Salamo 103 : 2 “Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra”. Fisaorana an’Andriamanitra no asongadin’ity Salamo 103 ity. Tanisainy ao ny soa rehetra omen’Andriamanitra azy, ka maha-velom-pisaorana an’i Jehovah Andriamanitra. Ny fanahy maha-olona mihitsy no velom-pisaorana satria mahatsapa fa lehibe loatra ny fitahiany sy ny fitantanany. Koa zava-dehibe ho an’ny […]

Tohiny ...