Fanompoam-pivavahana Alahady 14 Jona 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO (Mat. 5, 3-9) Mpitarika : «Sambatra ny malahelo am-panahy; fa azy ny fanjkan’ny lanitra. Sambatra ny ory; fa izy no hampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy; fa izy no handova ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana. Sambatra ny miantra; fa izy no hiantràna.» Iarahana: «Sambatra […]

Tohiny ...


Fanompoam-pivavahana Alahady Pentekosta 31 Mey 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO (Apok.22,17;Rom. 5, 5 ; 8,16) Mpitarika : «Ny Fanahy sy ny ampakarina manao hoe: Avia. Ary aoka izay mahare hanao hoe: Avia. Ary aoka ho avy izay mangetaheta; ary izay mety aoka izy hisotro maimaimpoana amin’ny ranon’aina.» Besinimaro: «Ny Fanahy Masina, izay nomena antsika, no nentiny nampidina ny fitiavan’ Andriamanitra ho […]

Tohiny ...


Fanompoam-pivavahana Alahady 17 Mey 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO ( Sal. 34, 1. 3. 4. 22 ) Mpitarika: «Hisaotra an’i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Miaraha mankalaza an’i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.» Besinimaro: « Mitady an’i Jehovah aho, dia mamaly ahy Izy ka manafaka ahy amin’ny tahotro rehetra.» Iarahana: « […]

Tohiny ...


Fotoam-pivavahana Alahady 29 Martsa 2020

FIDERANA : Sal 84, 1-8 Endrey ny hatsaran’ ny tabernakelinao, Jehovah, Tompon’ ny maro, ô! Manina sady vonton’ alahelo ny kianjan’ i Jehovah ny fanahiko; ny foko sy ny nofoko mihoby an’ Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidintsidina mahita akany ho azy hametrahany ny zanany. Dia ny alitaranao, Jehovah, Tompon’ ny maro […]

Tohiny ...


Fotoam-pivavahana Alahady 22 martsa 2020

Alahady 22 martsa 2020Itondrana am-bavaka ny Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao (AFIFAB) FJKM« Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao » Fiderana sy fanomezam-boninahitra ny Tompo ( Sal. 105, 1-7) Mpitarika : « Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; ataovy fantatra any amin’ny firenena ny asany. Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy ho reharehanareo ny anarany […]

Tohiny ...


Ho karemy fiverenana anie ity karemy ity ho anao

karemy

Tafiditra amin’ny vanimpotoanan’ny KAREMY isika Fiangonana kristiana ankehitriny. Omena efapolo andro isika, satria izany no hevitra ara-bakitenin’ny hoe Karemy (avy amin’ny teny latina hoe « quadragesima », izay midika hoe fahaefapolo [andro]). Mampatsiaro ny « quarantaine » tsy maintsy hanokana-monina mandritra ny andro maro ireo olona ahiana ho mitondra tsimokaretina sarotra sitranina mety hahafaty haingana sy hamindra amin’ny mpiarabelona […]

Tohiny ...