Fanompoam-pivavahana Alahady 17 Mey 2020

FIDERANA SY FANOMEZAM-BONINAHITRA NY TOMPO ( Sal. 34, 1. 3. 4. 22 ) Mpitarika: «Hisaotra an’i Jehovah lalandava aho; ho eo am-bavako mandrakariva ny fiderana Azy. Miaraha mankalaza an’i Jehovah amiko; ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika.» Besinimaro: « Mitady an’i Jehovah aho, dia mamaly ahy Izy ka manafaka ahy amin’ny tahotro rehetra.» Iarahana: « […]

Tohiny ...


Fotoam-pivavahana Alahady 29 Martsa 2020

FIDERANA : Sal 84, 1-8 Endrey ny hatsaran’ ny tabernakelinao, Jehovah, Tompon’ ny maro, ô! Manina sady vonton’ alahelo ny kianjan’ i Jehovah ny fanahiko; ny foko sy ny nofoko mihoby an’ Andriamanitra velona. Eny, ny tsikirity mahita trano, ary ny sidintsidina mahita akany ho azy hametrahany ny zanany. Dia ny alitaranao, Jehovah, Tompon’ ny maro […]

Tohiny ...


Fotoam-pivavahana Alahady 22 martsa 2020

Alahady 22 martsa 2020Itondrana am-bavaka ny Asa Fifandraisana sy Fampahalalam-baovao (AFIFAB) FJKM« Miverena amin’ny Tompo Andriamanitrao » Fiderana sy fanomezam-boninahitra ny Tompo ( Sal. 105, 1-7) Mpitarika : « Miderà an’i Jehovah, miantsoa ny anarany; ataovy fantatra any amin’ny firenena ny asany. Mihirà ho Azy, mankalazà Azy; saintsaino ny fahagagana rehetra ataony. Ataovy ho reharehanareo ny anarany […]

Tohiny ...


Ho karemy fiverenana anie ity karemy ity ho anao

karemy

Tafiditra amin’ny vanimpotoanan’ny KAREMY isika Fiangonana kristiana ankehitriny. Omena efapolo andro isika, satria izany no hevitra ara-bakitenin’ny hoe Karemy (avy amin’ny teny latina hoe « quadragesima », izay midika hoe fahaefapolo [andro]). Mampatsiaro ny « quarantaine » tsy maintsy hanokana-monina mandritra ny andro maro ireo olona ahiana ho mitondra tsimokaretina sarotra sitranina mety hahafaty haingana sy hamindra amin’ny mpiarabelona […]

Tohiny ...


Ny fototry ny fanambadiana kristianina

Araka ny fandaminana avy amin’ny Foibe FJKM, dia nanomboka tamin’ny alatsinainy 10 febroary 2020, tao amin’ny FJKM Analakely ny HERINANDRON’NY FANORENANA SY NY FANAVAOZAM-PITIAVANA. Ny Mpitandrina avy eto amin’ny FJKM Tranovato Ambatonakanga no nisantatra izany tamin’ny fampianarana mahakasika ny fahariana ny olombelona sy ny fahariana ny fanambadiana. Araka ny bokin’ny Genesisy Efa tao anaty programan’Andriamanitra […]

Tohiny ...


Jobily faha-25 taona niaraha-miasa tamin’ny Mpitandrina RAZAFINIARIVO Fidison Maxime mivady

« Fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon’ny olona mbola hampamoahina » Heb13.17b Ho aminareo anie ny fiadanana avy amin’ Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompo. Ho fanomanana ny fankalazana ny jobily manomboka ny 12 aprily ka hatramin’ny 03 may 2020, dia ireto ry havana misy fiaraha-miasa izay hanentanana antsika zanaky ny fiangonana, na eto […]

Tohiny ...


KOMITY 3 TONTA MISAHANA NY AMIN’NY MPITANDRINA

Ny Komity 3 tonta dia miarahaba anareo izay mitsidika izao tranokalan’ny Fiangonantsika izao amin’ anaran’ny Tompo. Hampitomboina ho anareo anie ny famindram-po sy ny fiadanana ary ny fitiavana! Tao anatin’izay volana vitsivitsy nanaovan’ny Kristiana avy eto amin’ny Fiangonana ny Ezaka Fampitaovana Fiara ho an’ny Raiamandreny Mpitandrina izay, ry havana, dia isaorana ny Tompo fa nanome […]

Tohiny ...