Mpitendry zava-maneno FJKM

Ny toe-panahin’ny mpitendry zava-maneno FJKM

Manana ny hasiny ny mozika. Hany ka tokony atao mendrika ho an’Andriamanitra izany. Arak’izany dia misy ny fihetsika tokony hiraisan’ny mpitendry zava-maneno.

Rehefa ivelan’ny fanompoam-pivavahana

Tokony ho kristiana: mitendry ao am-piangonana ianao. Noho izany, tokony hampiseho ny maha zanak’ Andriamanitra anao ianao.

Tokony ho olon’ny fiangonana: miangona ara-dalàna. Aoka mba tsy ho rehefa anjaran’ny fitendrenao ihany ianao voa ho hita ao am-piangonana.

Tokony hanaja ny fandaminana ao am-piangonana: manaraka ny lamina sy ny drafitra ary mivelona ao am-piangonana.

Tokony ho mpanompon’ Andriamanitra: tsy mampifilafila amin’izay ilain’ny fiangonana anao ianao, rehefa ilain’ny fiangonana ianao hitendry dia ataovy izany. Mila ihany koa mahay manavaka ny madio sy ny tsy madio ary ny masina sy ny tsy masina.

Rehefa ao anatin’ ny fanompoam-pivavahana

Fihetsika ho an’ny mpitarika: homanina mialoha ny hira (timbre, arrangement…) , manao répétition tsara.

Fihetsika amin’ ny hafainganana: tsy maika be na miadana be, atao mientana ny hira.

Fihetsika amin’ny volume: tendrena amin’ ny volume tokony mahamety azy ny hira. Rehefa amin’ny fifonana ohatra dia tsy mitendry aigüe, tsy asiana batterie rehefa amin’ny fandraisana…

Fahaizana mampiditra ny hira: tsy tarihina lavareny ny introduction, tsy asiana style be, atao manaitra ny mpiangona.

Fahaizana mampiditra ny andininy manaraka: tsy atao lava be, tsy hovaovana ny fampidirana (raha tsy hoe tena hita fa tsy nety ny nampidirana ny teo aloha), tendrena mafy rehefa eo amin’ ilay fidiran’ny hira.

« Aza adinoina fa mitendry ho an’ny Tompo ianao »

RAMAROSON Seta, Filohan’ny Fikambanan’ny Mpitendry Zava-maneno FJKM

Tokony hanana ny fitaovany ny mpitendry

Ara-tsaina:

– Finiavana hianatra, hanatsara hatrany, hivoatra
– Miomana tsara
– Fahavononana hanatsara ny fitaovana: mividy équipement izay mety hahatsara ny zavatra tendrena, boky mirakitra ny hira isan-karazany azo tendrena ao am-piangonana.

Ara-panahy

Aza adinoina fa mitendry ho an’ny Tompo ianao. Noho izany, mila vonona tsara ianao ara-panahy.

Ara-pitaovana : boky fihirana, tiona, fikirakirana zava-maneno.

Manana ny maha izy azy ny mpitendry ao am-piangonana ary tokony hampiaina ny fiangonana amin’ny alalan’ny hira.

Famintinana avy amin’ny fanofanana nentin’i RAMAROSON Seta, Filohan’ny Fikambanan’ny Mpitendry Zava-maneno FJKM. Lesona nalaina avy amin’ny boky nosoratan’ i Pasteur IRAKO ANDRIAMAHAZOSOA Ammi.